015745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
72
310
14710
1378
2134
15745

Your IP: 192.168.2.69
2019-10-18 20:25

เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Post on 19 กันยายน 2562
by Nonthaburi
ฮิต: 11

วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.นนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒๒ แห่ง โครงการโรงงานสีขาว จำนวน ๕๐ แห่ง โครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๓ แห่ง และโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (สถานประกอบกิจการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ประเมินตนเอง) จำนวน ๑๔ แห่ง ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน