045581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
160
222
160
43701
3490
7465
45581

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-12 18:50

เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Post on 19 กันยายน 2562
by Nonthaburi
ฮิต: 61

วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.นนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒๒ แห่ง โครงการโรงงานสีขาว จำนวน ๕๐ แห่ง โครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๓ แห่ง และโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (สถานประกอบกิจการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ประเมินตนเอง) จำนวน ๑๔ แห่ง ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน